תנאי שימוש

תנאי שימוש
מועד עדכון אחרון: 05 מאי 2022

ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או התיבה “אני מסכים לתקנון האתר” פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר https://bestdeal.shop (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב ובסיס משפטי לכל דיון בינך לבין חברת בסט דיל שופ (להלן: “מפעילת האתר”).

“משתמש רשום” – גולש אשר נרשם כחבר באתר. “החברה” – בסט דיל שופ (ע.מ. 207042847) רחוב יפת 158 בתל אביב – יפו, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.

1. רציפות, זמינות ואמינות השירות

1.1. בעלי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

1.2. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

1.3. מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

1.4. הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו. לידיעתכם, קיים תיעוד כתובות IP מלא של הנרשמים באתר, והמבצעים פעולות אלה ואחרות.

1.5. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

1.6. מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

1.7. מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו’ ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע”י צד ג’ למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

1.8. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

1.9. מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

2. התחייבויות המשתמש

2.1. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:

2.2.1 כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.

2.2.2 תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

2.2.3 תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.

2.2.4 תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו”ב.

2.2.5 תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.

2.2.6 תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.

2.2.7 תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

2.2.8 תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

2.3. הפצת “דואר-זבל” (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .

2.4. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

2.5. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג’ כלשהן, על ידי המשתמש.

2.6. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

2.7. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

2.8. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

2.9. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע”מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.

2.10. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון “וי” בדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.

2.11. הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (באמצעות וואטסאפ או SMS).

2.12. שירות זה ניתן באופן זמני ללא תשלום לרוכשים מוצר במכירה פומביות ובעלות של שקל חדש אחד בלבד ללקוחות הרוכשים מוצר במכירה רגילה לאחר אישורם לתשלום זה.

2.13. תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

2.14. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

2.15. במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.

2.16. במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

2.17. המשתמש מתחייה לבצע הזמנה מינימלית בסך ₪100.

2.18. המשתמש מאשר שגילו הוא לפחות 16 שנה ומסכים לתקנון האתר ולהצהרת הפרטיות.

2.19. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו (כפי שצוין בהערה בעמוד הקניה, מתחת לכפתור ׳בצע הזמנה באמצעות ביט וקבל משלוח חינם עד הבית׳), שאם הוא בוחר לשלם באמצעות אפליקציית ׳ביט׳, עליו לבצע את ההעברה דרך ׳ביט׳ באופן ידני למספר טלפון 052-120-9919.

3. פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

3.1. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים ZAP ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו דפי זהב, וכו’.

3.2. האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת בסט דיל שופ זה בלבד.

3.3. כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג, באחריות הספק בלבד.

4. מכירה אישית

4.1. מכירה אישית הינה מכירה בה הצרכן קובע את המחיר בו הוא מעוניין לרכוש את המוצר.

4.2. למערכת מוגדר מחיר מינימום שכל הצעה מעליו תהפוך את הצעת הלקוח להזמנה.

4.3. לכל לקוח 5 נסיונות לפחות לזכות במוצר במכירה אישית במהלך 60 דקות.

4.4. מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת.

4.5. למחיר הזכייה במכירה האישית יתווספו תוספות כמו משלוח מהיר וכו׳.

4.6. דין מכירה אישית הוא כדין הזמנה רגילה באתר.

4.7. ועליה יחולו כל התנאים והסייגים שהוגדרו למכירה אישית.

4.8. ביטול זכייה במכירה אישית כדין ביטול זכייה במכירה פומבית.

4.9. בסט דיל שופ מודיעה שלא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף של משתתפים במכירות פומביות.

4.10. כמו כן, יתכנו מכרזים בהם לא יוכרז זוכה בסיום המכירה או תבוטל הצעתו של זוכה במכרז במידה וקיים חשש לאי כשירות המכרז, או במידה ותקלה טכנית גרמה להפרעה כזו או אחרת למהלך או סיום המכרז.

4.11. במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע”י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, תהיה רשאית בסט דיל שופ להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה הפומבית. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעה טלפונית ,הודעת פקס, או שדה הערות הזמנה בתיק הלקוח באתר.

5. אחריות

5.1. האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד.

5.2. מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות.

6. דמי משלוח / דמי החזרה

6.1. דמי משלוח מתומחרים לפי מחירון, או על פי מחיר דמי המשלוח שצוינו במכירה.

6.2. דמי משלוח (למוצרים עד 20 ק”ג לפי סוג משלוח)

א. איסוף עצמי (רח׳ יפת 158 תל אביב – יפו) | 0-2 ימי עסקים – או – התאריך שצויין בדף הקניה – ₪0.

ב. משלוח עד הבית | עד 5 ימי עסקים – או – התאריך שצויין בדף הקניה כולל מע”מ לכל הארץ, מלבד אילת והערבה – ₪25*

6.3. דמי משלוח למוצרים מגודל 0.80*1.20 ו/או ממשקל 20 ק”ג עד 360 ק”ג (לא כולל פריקה ידנית) כולל מע”מ לכל הארץ, מלבד אילת והערבה – ₪250.00.

*ייתכן שלחלק מהמוצרים באתר תאריך לתיאום המשלוח שונה ו/או ארוך יותר. במצב זה, זמן האספקה מופיע בשיטות המשלוח בעמוד הקניה בלבד.

6.4. דמי המשלוח תקפים למוצרים הנשלחים מהלקוח למחסן חזרה, במידה ובחר הלקוח לשלוח המוצר עם בסט דיל שופ שירות השליחים אותו מפעילה.

6.5. ו/או במקרה של ביטול עסקה (עלות זו הינה עלות המשלוח אל הלקוח אם לא שילם אחרת גם אם צוין כי המשלוח חינם בתוך מחיר ההזמנה).

7. ביטול עסקה

7.1. הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס פנייה ממוחשב, שיחת טלפון עם מוקד השירות, הודעה בכתב, או הודעת פקס.

7.2. זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.

7.3. דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.

7.4. דמי הביטול יהיו בערך של 5% או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.

7.5. חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.

7.6. ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.

7.7. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

7.8. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול.

7.9. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך.

7.10. המוצר יוחזר באריזתו המקורית כאשר לא חל בו שום שימוש; שכולל ולא מוגבל לקריעת האריזה, והמוצר ללא סימני שימוש כגון סריטות או שבר וכו׳..

7.11. לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן,

7.12. מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים מדפסת איננה מוצר פסיד.

7.13. מוצרים היגניינים לשימוש אישי כמו טיטולים, סכיני גילוח, שמפו לשיער.

7.14. כמו כן, לא ניתן להחזיר מזגנים, רהיטים, או כל מוצר שיוצר או הורכב במיוחד עבור הלקוח.

7.15. זיכוי כספי – החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.

7.16. לתשומת לבכם, עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר, תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים או ולאחר שנוסו שלושה ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים:

7.16.1. דוא”ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל.

7.16.2. ניתן תמיד להיעזר ב”תיק הלקוח” בפרטי הזמנה יצוין סטטוס הזמנה , כולל סטטוס הושארה הודעה, לאחר ניסיון אימות פרטים.

7.16.3. מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם , במכירות רגילות, פומביות וקבוצתיות לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן

7.16.4. אתר המכירות בסט דיל שופ שומרים לעצמם את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים הצעות ו/או מבצעים הזמנות במידה והחברה סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלו עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו במכרז/ים, או במכירות השונות מצדדים שלישיים או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור לעיל.

8. עדכוני מחירים

8.1. מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר.

8.2. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה. בסט דיל שופ מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים, אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל [email protected], או בצ׳אט באתר. במקרים שכאלה (טעות סופר – טעות קולמוס) רשאית בסט דיל שופ שלא לכבד את המכירה. כל עוד הדבר נעשה בתום לב, לא פורסם בפרסום פומבי ותוקן מיידית.

9. המחירים באתר

9.1. במכירות קבוצתיות, ו/או במכירות רגילות הינם סופיים, כוללים מע”מ.

9.2. ואינם כוללים תוספות צבעים (לדוגמא גימור נירוסטה למקרר), חווטים (למשל צינור חיבור כיריים לגז) ו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק.

9.3. מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד בהתאם לרשום בכל מוצר ומוצר.

10. דמי משלוח

10.1. יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר. (המוצר או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר) מחיר דמי המשלוח הוא

10.2. תוצר סופי של מספר פרמטרים, ואינו קבוע או מחייב. (מחיר דמי משלוח של מוצר מסוים עשוי להיות גבוה/נמוך ממחיר דמי המשלוח של מוצר אחר זהה לו). המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק בלבד, וכוללים מע”מ.

10.3. מחירי המשלוחים לא כוללים תוספות מיוחדות.

10.4. תוספות עבור משלוח ייגבו על ידי חברות ההובלה בעת ההובלה ואינן קשורות לעסקה!

10.5. במקרים בהם לא ניתן לספק מוצר ליישוב מסוים או תידרש תוספת תשלום עבור רכב ממוגן/רכב מיוחד – האתר מתחייב להודיע ללקוח טרם ביצוע העסקה.

10.6. קיימים מוצרים, אשר מטעמי ביטוח, משקל, חשש לשבירתם כאשר מתבצע איסוף עצמי.

10.7. יידרש הלקוח לחתום שלאחר שקיבל מוצר ובדק תקינותו ושלמותו, הוא אחראי לו ולהובלתו ויישא בכל נזק שהוא שייגרם למוצר כתוצאה מהובלה לא תקינה, הפלת המוצר, שבר, זעזוע, וכו’.)

10.8. ֿבסט דיל שופ אחראית בנושא הובלות רק כאשר ההובלה שולמה / נרכשה כחלק מהעסקה.

10.9. נציין כי בעת איסוף מוצר עצמאית חובת המזמין והמשלם להגיע אל הסניף הראשי בצרוף תעודה מזהה (תעודת זהות/דרכון/רשיון נהיגה/חוגר), וזאת לאחר תיאום מלא מול מח’ שירות לקוחות וקבלת מס’ משלוח.

11. איסוף עצמי

11.1. אחריות הצרכן לכל פעולה שתעשה בחשבונו.

11.2. במקרה בו מסר הצרכן הודעה לאתר על שימוש לרעה שנעשה בחשבונו, החל מרגע ההודעה כל פעולה שתעשה בחשבונו לא תחייבו.

11.3. בסט דיל שופ ו/או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.

11.4. בינהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו’…

11.5. בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי בסט דיל שופ – במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה.

11.6. כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים – במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובהלמקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).

11.7. אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין – לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו. אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש ולא מתאריך ההזמנה המקורי.

11.8. מהותו של השירות היא התייחסות מיידית להזמנתכם (במידה והמוצר זמין במלאי) בעת קבלתה במסירת הנתונים, והוצאתה למשלוח ביום בו הוזמנה ואושרה על ידי חברת האשראי (להזמנות שנתקבלו עד השעה 15:00). במידה והמוצר אינו זמין לאיסוף, נודיע ללקוח על השלמת ההזמנה תוך 2 ימי עסקים.

11.9. בסט דיל שופ רשאים בכל עת להפסיק את השירות, והוא ניתן עד גמר המלאי, ואינו מהווה חלק, משפטי או חוזי בעסקה.

11.10. אם ובמידה מסוימת מוצר אזל במלאי, לא יחויב הלקוח בדמי השירות, והמוצר יסופק במסגרת ימי העסקים שצוינו ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

12. מבצעים

12.1. כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת.

12.2. במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי – בסט דיל שופ האתר מתחייב מיידית להסיר המבצע.

12.3. צבעי המוצרים – לטלפונים אלחוטיים ומוצרי מטבח שונים לרבות מיקסרים ובלנדרים אין התחייבות לצבע המוצר המסופקץ

12.4. בסט דיל שופ עושה הכל לנסות לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור, במידה וצבע מסוים אזל יסופק צבע חלופי ממגוון הצבעים המוצעים למכירה.

12.5. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

13. מציאות רבודה

13.1. בעלי האתר בסט דיל שופ (ע.מ. 207042847) שומרים לעצמם את כל הזכויות היוצרים עבור כל ״הקבצים״ שהם פיתחו ויצרו כדי לשדר ולשווק אותם בפרסומות, סרטונים, קמפיינים, באתר (/https://bestdeal.shop), באפליקציה העתידית ושירותי ״מציאות רבודה״.

13.2. ״הקבצים״ – מודלים תלת מימדיים, קבצי מציאות רבודה ״Augmented Reality״ בפורמט (USDZ) ו/או כל סוגי סרטונים ותמונות של קבצים אילו.

13.3. בסט דיל שופ שומרת לעצמה את הבלעדיות עבור הקבצים ש לכל סדרות הברזים, מביניהן:

א. Suerda Cascada ברזי סוורדה;
ב. Aquila ברזי אקווילה;
ג. Nesher Sea Life ברזי נשר;
ד. Black & White ברזי בלאק אנד וואיט.

13.4. כל קובץ תלת מימד מקורי מכיל סימנים לטעמי אבטחה ולמטרת הבדלים לקובץ חיצוני.

13.5. בעלי האתר בסט דיל שופ (ע.מ. 207042847) לא מתחייבים בכל הנוגע לאי דיוק המדידה של כל מודל / קובץ מציאות רבודה שמופיע בפרסומות, סרטונים, קמפיינים, באתר (/https://bestdeal.shop), באפליקציה העתידית ושירותי ״מציאות רבודה״ של בסט דיל שופ.

13.6. ניתן להשתתף בשירות זה ״(מציאות רבודה / Augmented Reality)״ באמצעות אייפון עם גרסה iOS 12 (ומעלה) בלבד.

13.7. בעלי האתר בסט דיל שופ (ע.מ. 207042847) מתייחסים לגניבה ספרותית ברצינות גבוה. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים ו/או לקבצים באתר, יהיה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

14. הערות נוספות

14.1. מפעילי האתר שומרים לעצמם לפתוח תיק לקוח במערכת לאחר ביצוע הזמנה, ולהוסיף את המשתמש לרשימת התפוצה (כל עוד המשתמש לא ביקש להסרת החשבון ו/או קבלת דוא”ל מסחרי בעמוד הקניה ו/או במיילים).

***